Mountain Lakes  #127  41.5" x 25.75"   Oil on Canvas